Adatkezelési nyilatkozat

Adataid biztonságban vannak

A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

1 Adatkezelő: Balogh Attila József E.V. (Adószám: 58751688-1-42)

1.1 Adatszolgáltató: Az a természetes személy aki baloghattis.com weboldalon, vagy bármely ehhez kapcsolódó felületen, ehhez, vagy az Adatkezelőhöz tartozó kapcsolati űrlapon, levélben, vagy bármilyen egyéb módon önkéntes alapon személyes adatokat megad.  Az adatkezelés weboldalakat nem érint. 

1.2 Az Adatkezelő az adatokat bizalmasan kezeli és arra jogosulatlan harmadik félnek nem adja tovább.

1.3 Az adatkezelés célja: Az ajánlatkéréssel kapcsolatos kommunikációra való felhasználás, amely az alábbiakat foglalja magában:

  • Nyilvántartás vezetése

  • Statisztika készítése

  • Ajánlatkéréssel és adással kapcsolatos kommunikáció lebonyolítása, ehhez szorosan kapcsolódó kapcsolattartás.

1.4 Kezelt adatok köre: kapcsolattartás céljából megadott adatok.

  • Név
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Egyéb személyes adatok, amik később bármilyen okból kerülnek rögzítésre

1.4.1 Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

1.5 Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett külön írásbeli engedély nélkül, a kapcsolatfelvétel bármely formájával kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

1.6 Az adatok kezelésének, megőrzésének időtartama:

  • Adatkezelő az adatokat annak kézhez vételétől az ajánlat teljesítéséig, átadásáig kezeli.

  • Az ajánlatadásról, annak módjáról az Általános Szerződési feltételek alatt lehet.

1.7 Az adatkezelési szabályzat által használt további fogalmak az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének fogalomrendszerével egyeznek meg.

11. Adatkezelési tájékoztató

11.1 Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) - előírásainak megfelelően kezeli.

11.2 A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

11.3 Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek hozzájárulása.

11.4 Adattovábbítás: A hozzájárulással az Érintett engedélyt ad az Adatkezelőnek arra, hogy megadott személyes adatait egyéb szoftver kezelő számára a kapcsolatfelvétel céljából továbbítsa vagy megossza.

11.5 Adatkezeléssel és -továbbítással érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, felhasználónév, egyéb személyes adat)

11.6 Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett egyéb módon hozzájárul (nyilvánosan elérhető adatok).

11.7 Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a kapcsolattartás céljának megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok a továbbiakban nem kerülnek felhasználásra. 

11.8 Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, az info@baloghattis.com e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.

11.9A Pályázó az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel az Adatkezelőhöz fordulhat az alábbi e-mail címen: info@baloghattis.com illetve postacímen: Balogh Attila József E.V. 1106 Gépmadár utca 18 X/42. 

11.10 Az Adatszolgáltató akapcsolafelvétel kezdeményezésével elfogadja, hogy az ajánlat elfogadása digitális felvételek készítését foglalja magában.

11.10.1 A digitális felvételek szerzői jogai az Adatkezelőt illeti.

11.10.2 A kész digitális felvételeket az Adatkezelő határozatlan ideig megőrizheti.

11.10.3 A digitális negatívok az Adatkezelő tulajdonát képezik. Azokat az Adatszolgáltatónak nem köteles átadni.

11.10.4 A digitális negatívok utómunkán, szerkesztésen esnek át, amit az Adatkezelő az Adatszolgáltatónak átad.

11.10.5 A kész digitális felvételeket az Adatkezelő korlátlan ideig tárolhatja, promóciós célra felhasználhatja.

11.10.6 Az Adatszolgáltató a kész digitális felvételek felhasználási jogát személyes célra korlátlanul megkapja.

11.10.7 Az Adatszolgáltató a kész digitális felvételeket promóciós vagy üzleti célra nem használhatja.

12. Felelősség kizárása

12.1 A kapcsolatfelvételben résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a kapcsolatfelvételhez kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.

12.6 Az Adatkezelő nem vállal felelősséget az Adatszolgáltató által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

12.7 Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.